NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis.
Popularizēt un attīstīt makšķerēšanas sportu, saliedēt Latvijas makšķerniekus.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2018. gada 24. novembrī, Vallē, privātā ūdenstilpnē ar privātiem zivju resursiem. Precīzāka informācija par sacensību vietu:
www.makskerniekuparadize.lv 

3. Sacensību dalībnieki.
Maksimālais dalībnieku skaits ir noteikts 60 dalībnieku. Sacensības notiek individuālā ieskaitē.

4. Dalības maksa.
Dalības maksa noteikta 10 EUR apmērā. Dalības maksa ietver makšķerēšanas atļauju sacensību dienā, gardu zupu un siltu tēju. Samaksāto dalības maksu organizators atgriež dalībniekam tikai tajā gadījumā, ja sacensības tiek atceltas organizatora vainas dēļ vai dalībnieka pieteikums tiek noraidīts ar sacensību rīkotāja lēmumu.

5. Dalībnieku reģistrācija.
Dalībnieku pieteikuma reģistrācijas priekšnoteikums ir nosūtīts pieteikums uz e-pastu: meszivim@inbox.lv un apmaksāta dalības maksa uz kontu: LV50UNLA0050007716495, saņēmējs – Biedrība “Mēs- Zivīm”, maksājuma mērķis – par dalību “Mēs- Zivīm kauss 2018 “, “Vārds, Uzvārds”.
Dalībnieka pieteikumu sacensībās akceptē tikai pēc šo priekšnoteikumu izpildes. Reģistrācija notiek pēc pirmās rokas principa. Dalībnieku saraksts tiks aktualizēts reizi nedēļā, Mēs- Zivīm Facebook lapā.
Dalībnieku reģistrācijas pabeigšana un dalības numura saņemšana sacensībām notiks 24. novembrī no plkst. 7:30 līdz 9:00, pie ūdenstilpnes Makšķernieku Paradīzē, Vallē, sekojiet norādēm.

6. Sacensību norise.
7:30 – 9:00 Dalībnieku reģistrācija, numuru izsniegšana, brokastu kafija.
9:15 – Mēs- Zivīm kausa 2018 atklāšana.
9:45 – Dalībnieku un tiesnešu došanās uz starta zonām, sagatavošanās startam
10:00 – sacensību starts. Starts un zonu maiņa notiks pēc vienota signāla.
14.00 – sacensību finišs. Sapulcēšanās uz pusdienām, pusdienas no 14:30 līdz 15:30.
16:30 –Rezultātu izziņošana un apbalvošana

7. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek spiningošanas disciplīnā atbilstoši sacensību rīkotāja noteikumiem, par pamatu izmantojot Makšķerēšanas noteikumus.
Papildus noteikumi – Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst lietot tikai vienu makšķerēšanas rīku aprīkotu ar vienu mākslīgo ēsmu, maksimālais āķu skaits – 2 āķi(ja vien māneklim rūpnieciski nav paredzēti 3 āķi, uzrauga tiesnesis). Ja dalībnieks noķer vairākas zivis vienlaicīgi, vienā metienā, tad tiek ieskaitītas abas zivis. Maksimālais aprīkoto spiningu skaits, kurus dalībnieks drīkst lietot sacensību laikā ir 3 spininga kāti. Par inventāra drošību sacensību laikā atbild sacensību dalībnieks.
Katram sacensību dalībniekam pašam ir jānodrošinās ar uztveramo tīkliņu zivju izcelšanai no ūdens. Gafa un “lipgripu” izmantošana aizliegta. Visas zivis ir saudzīgi jāatbrīvo no āķa un jāatlaiž(izņemot jebkura izmēra līdakas un samus).
Sacensību protokolā tiesnesis ieraksta zivs sugu un noķeršanas laiku, par katru noķerto zivi izsniedzot dalībniekam žetonu. Sacensību rezultātā tiks ieskaitītas sekojošas zivis: sams, līdaka, asaris, zandarts, forele, karpa. Lai zivs tiktu ieskatīta zivs garumam nav nozīmes. 
Zivs tiks ieskaitīta, ja tā tiks noķerta ar āķi galvas rajonā (līdz žaunu vāku malai).
Aizliegts atlaist visas sacensībās noķertās līdakas un samus bez skaita un izmēra ierobežojuma(šīs zivis drīkst paturēt lomos prom vešanai), pārējās zivis jāatlaiž nekavējoties.
Sacensības notiek 1 dienu, 4 tūrēs, katra no tūrēm būs 45 minūtes gara. Starp tūrēm būs 15 min. pārtraukumi atpūtai un inventāra sakārtošanai. Ūdenstilpne būs sadalīta 4 zonās. Zonas būs sadalītas sektoros, sektoru skaits pārsniegs dalībnieku skaitu zonā, sektoru izvēles izloze notiks reģistrācijas laikā. Ieiešana zonā būs pēc tiesnešu signāla izlozētajā kārtībā. Tūres laikā drīkst mainīt sektorus vienas zonas ietvaros, bet vienā sektorā vienlaicīgi drīkst spiningot ne vairāk kā viens sacensību dalībnieks. Spiningojot aizliegts mest mānekli blakus sektorā. Gadījumā, ja pieķērusies zivs iet blakus sektorā, tad dalībniekiem jāizturas savstarpēji izpalīdzīgi un iespēju robežās jāpalīdz izvadīt un uztvert zivi, šādas zivis ieskaita rezultātā.
Ūdenī iebrist aizliegts. Aizliegts uzkāpt uz slūžu konstrukcijām, spiningot atļauts tikai no krasta.
Par pirmo noteikumu pārkāpumu dalībnieks saņem aizrādījumu. Par otro pārkāpumu tiesnesis aptur dalībnieka startu tūrē. Trešā pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiks izslēgts no sacensībām.

8. Apbalvošana.
Sacensību organizatori apbalvos pirmās trīs vietas individuālā vērtējumā sievietēm un pirmās trīs vietas individuālā vērtējumā vīriešiem.
Mantiskās balvas nodrošina SIA “Sargo Fish” , “Copes lietas “Pie Uģa”” un biedrība “Mēs- Zivīm”.
Starp visiem finišējušiem sacensību dalībniekiem tiks izlozētas vērtīgas balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem. Balvas varēs apskatīt sacensību dienā.

9. Drošība un atbildība.
Katrs dalībnieks piesakoties dalībai “Mēs- Zivīm kauss 2018” apzinās, ka piedalās par saviem līdzekļiem, ar savu aprīkojumu un apzinās visus riskus, kuri varētu rasties šajās secensībās. Dalībnieki ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu drošību un savu nodarījumu sacensību laikā kā arī apņemas necelt pretenzijas pret sacensību organizatoriem.

10. Citi noteikumi.
Organizators ir tiesīgs pārcelt vai pārtraukt sacensības, ja veidojas bīstami laika apstākļi vai rodas citi objektīvi apstākļi, kas varētu apdraudēt sacensību dalībnieku drošību.
Protesti par sacensību norisi iesniedzami rakstiska iesnieguma formā kopā ar drošības naudu 50 EUR, kuru atgriež iesniedzējam protesta apmierināšnas gadījumā. Pretējā gadījumā drošības nauda paliek rīkotāja rīcībā.

11. Sacensību organizatori.
Sacensības “Mēs- Zivīm kauss 2018” organizē biedrība “Mēs- Zivīm”.
Organizatori patur tiesības koriģēt šo nolikumu, ja tas nepieciešams dalībnieku drošības vai citu būtisku apstākļu risināšanai.
Galvenais tiesnesis: Miervaldis Bērziņš

Uzziņas un jautājumi pa tel. 26513010, Ivars Dubra.

Atbalstītāji: 
SIA “Gold Fishing” Riga, Prūšu 25, veikals
“Copeslietas pie Uğa”
www.sargofish.eu

Biedrība “Mēs- zivīm”
Lakstīgalu iela 5,Ikšķile. LV- 5052

Comments are closed.